มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต Archive

  •   * มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ * มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม * มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง * มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต * มาตรการป้องกันการรับสินบน * มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม * มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      * มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ * มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม * มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง * มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต * มาตรการป้องกันการรับสินบน * มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม * มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

    อ่านต่อ..