Archive for August, 2018

 • ด้วยโรงพิมพ์ตำรวจได้มีการปรัปบเปลี่ยนหัวหน้างานการตลาด เพื่อการติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อสอบถามจากเจ้ากน้าที่โรงพิมพ์ตำรวจได้ตามเอกสาร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแจ้งการเปลี่ยนแปลง หนง.การตลาด

  ประกาศ การเปลี่ยนแปลงหัวหน้างานการตลาด

  ด้วยโรงพิมพ์ตำรวจได้มีการปรัปบเปลี่ยนหัวหน้างานการตลาด เพื่อการติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อสอบถามจากเจ้ากน้าที่โรงพิมพ์ตำรวจได้ตามเอกสาร คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดแจ้งการเปลี่ยนแปลง หนง.การตลาด

  อ่านต่อ..

 •     ​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2561 จัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภทเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ...

  ​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561

      ​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2561 จัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภทเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ...

  อ่านต่อ..

 • คลิ๊กเพื่อดาวน์โลดเอกสาร บุคคล+ผู้ช่วยเลขาฯ  

  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ จำนวน 2 อัตรา

  คลิ๊กเพื่อดาวน์โลดเอกสาร บุคคล+ผู้ช่วยเลขาฯ  

  อ่านต่อ..