ประกวดราคาซื้อแผ่นป้ายไวนิล ติดตั้งหน้าโรงเรียน จำนวน 12,279 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About upper