การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย กับ การเข้าสู่โรงพิมพ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย

กับการเข้าสู่โรงพิมพ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

• เพื่อความปลอดภัยขององค์กรโดยรวม
• เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร
• เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
๑. เพื่อความปลอดภัยขององค์กรโดยรวม
• มีคณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบ วางแผน ดูแล สภาพแวดล้อม ที่จะมีผลต่อความปลอดภัย ภายในองค์กร
• สร้างสภาพความพร้อมให้กับบุคลากร โดยการฝึกอบรมให้เกิดทักษะด้านการป้องกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภัยภิบัติ   อย่างต่อเนื่องทุกปี
• ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย    ก่อนเกิดเหตุ กรณีไฟไหม้
• ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ทุกจุดเสี่ยง
• สร้างระบบกำจัดขยะและของเสีย ให้เป็นที่และถูกสุขลักษณะ
• มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตลอด  24 ชั่วโมง
๒. เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร
• จัดให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสบาย โดยมีระบบทำความเย็นและระบบระบายอากาศที่ถูกสุขลักษณะ
• มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากวัตถุทางการพิมพ์  ที่อาจเป็นพิษต่อสุขภาพ ได้แก่ หน้ากากป้องกันกลิ่นและฝุ่นหมึก ฝุ่นกระดาษ
• เลือกใช้วัสดุทางการพิมพ์ที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานน้อยที่สุด
• ส่งพนักงานไปอบรมด้านความปลอดภัยในหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติ โดยการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง รวมมีทักษะในการทำงานที่รักษาความปลอดภัยของร่างกาย
• มีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ประจำโรงงานเพื่อรักษา พนักงานในขั้นต้น
๓. วิเคราะห์สิ่งพิมพ์รายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือนกระจก จากวัฏจักรชีวิตของการผลิตสิ่งพิมพ์ ที่วัดผลเป็นตัวเลขได้
• เก็บข้อมูลการใช้พลังงานในการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์  ที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน และผลิตภัณฑ์หลักของโรงพิมพ์  ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ การผลิต และสิ้นสุดที่การหมดอายุการใช้งาน โดยการสลายไปหรือนำกลับมาใช้ใหม่
• แปลงค่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  เป็นหน่วยกิโลกรัม ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ จะได้ค่า มีนำเสนอโดยผ่าน  ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นต์ ( Carbon  foot-printed)
• ทุกผลิตภัณฑ์จะสามารถนำมาวิเคราะห์การผลิตที่จะต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เชิงเปรียบเทียบลงให้มีค่าเท่าเดิมหรือน้อยลง
๔. จัดทำระบบบำบัดของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
• สำรวจกากของเสียที่เกิดจากสายการผลิต อันได้แก่ เศษกระดาษ เศษหมึกพิมพ์ น้ำยาล้างแม่พิมพ์ น้ำมันล้างหมึก และล้างลูกน้ำของเครื่องพิมพ์ และกำจัดโดยถูกกฎเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม
• ลดวัตถุดิบที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกสรรวัตถุดิบจากโรงงานที่มีการใช้ส่วนประกอบของสารเคมีที่มีการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
• ส่งบุคลากรไปอบรม และติดตามเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง
๕. การผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรงและมีฉลากรับรองคุณภาพของโรงพิมพ์เอง โดยมีข้อมูลผ่าน QR Code
• การเลือกใช้วัสดุทางการพิมพ์  รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เช่น การสามารถนำกระดาษที่พิมพ์แล้ว ไปใช้ห่ออาหารได้ โดยไม่ต้องกลัวสารพิษจากสิ่งพิมพ์นั้นๆ
• มีการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่าน  QR Code รายผลิตภัณฑ์
๖. ปรับภูมิทัศน์ของโรงพิมพ์ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์
• ปรับปรุงอาคารสถานที่โดยองค์รวมทั้งองค์กร  ให้กลมกลืนไปกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่สร้างผลกระทบ ทั้งด้านวัตถุ  กลิ่น และเสียง  ที่เกิดจากการสายการผลิต
• มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและใส่ใจสุขภาพจิตใจของพนักงาน และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
• มีสถานที่สำหรับต้อนรับลูกค้าอย่างเป็นสัดส่วนและไม่กังวลในการรอคอย  ในกรณีต้องใช้เวลาในการเตรียมส่งมอบผลิตภัณฑ์
• มีการปรับปรุง บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

About upper