โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้ตระหนักความสำคัญการใช้งาน

วันที่ 8 เมษายน 2559 ส่วนสารสนเทศ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ให้ตระหนักความสำคัญการใช้งาน เพื่อ ให้พนักงานโรงงานไพ่ มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่จะช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนายยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

About upper