การจัดทำกิจกรรมโครงการ (CSR) ของโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี 2560

โครงการกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมพิเศษ (CSR) “คืนโอกาสสู่สังคม” ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 21 พ.ค. 2560

1. กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100 ต้นๆ ละ 150.-บาท  เป็นเงิน 15,000.-บาท

2. กิจกรรมพิเศษ (CSR) “คืนโอกาสสู่สังคม” โดยมีการมอบทุนการศึกษาและมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา ดังนี้

2.1 มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนธรรมิกวิทยา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 22,500.-บาท

2.2 มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 22,500.-บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.-บาท

 

 

About upper