ขอแสดงความยินดีกับโรงพิมพ์ตำรวจได้รับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล งาน SOE Award ประจำปี 2560

สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2560 ทั้ง 9 ประเภทรางวัล มีดังนี้

1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่  - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน

3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

3.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

3.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา  สินทรัพย์ จำกัด และสำนักงานธนานุ                 เคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

3.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด, โรงพิมพ์ตำรวจ และ                      องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่  – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้า      ส่วนภูมิภาค

6. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน), การประปานครหลวง  และ การไฟฟ้าส่วน           ภูมิภาค

8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย

(1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

(2) ประเภทชมเชย ได้แก่ การประปานครหลวง และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น  แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย

(1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน

(2) ประเภทเชิดชูเกียรติ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล -

About upper