ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิตอลคุณภาพสูง ไม่น้อยกว่า ๕ สี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 61)

ประกาศเครื่องพิมพ์ดิจิตอล คุณภาพสูง ไม่น้อยกว่า 5 สี

คุณลักษณะเครื่องพิมพ์ 5 สี

เอกสารประกวดราคาเครื่องพิมพ์ดิจิตอลคุณภาพสูง ไม่น้อยกว่า 5 หัว

 

About upper