การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง

 

การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง

วันที่ 25 เมษายน 2018

 

กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสากิจ 2 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสากิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชั้น 23 อาคารแอลอีดี สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการระหว่างกันโดยในปี 2561 นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีความร่วมมือในด้านต่างๆมากขึ้น ทั้งความร่วมมือในด้านการยกระดับการบริหารจัดการและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ โดยในด้านการยกระดับการบริหารจัดการนั้นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้จัดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกูกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มีผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีระบบบริหารจัดการที่สร้างความยั่งยืน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและร่วมมือในการจัดทำแนวทางพัฒนากับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในหัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสากิจการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการสาระสนเทศให้เข้าสู่มาตรฐาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจกำหนดประโยชน์ของโครงการนี้ จะสามารถพัฒนารัฐวิสากิจทั้งสองฝ่ายให้มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่องานบริการที่ดีรวดเร็วทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไทยทุกคน

 

 

About upper