​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561

 

 

​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ

งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น

(SOE Award) ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2561 จัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภทเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัลในงาน

โดยนายทวีวัฒน์  ขวัญเมือง รับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวมประจำปี 2561ิ รับรางวัล จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2561 ในปี 2560 โรงพิมพ์ตำรวจได้รับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2

โดย​รางวัลเกียรติยศนี้จะเป็นประโยชน์แก่โรงพิมพ์ตำรวจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2561 ทั้ง 10 ประเภทรางวัล มีดังนี้

1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ รางวัลเกียรติยศ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กลุ่มที่ 2 รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

3.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.2 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

3.3 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และสำนักงานธนานุเคราะห์

4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

6. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย

7.1 ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7.2 ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล –

สำหรับรางวัลชมเชย ด้านนวัตกรรม ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และธนาคารออมสินรางวัลชมเชย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล –

9. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น แบ่งเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย

9.1 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร หรือโครงการพี่เลี้ยง กำหนดเป็นรางวัลประเภทดีเด่น คือ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร จำนวน 6  คู่รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลจำนวน 10 แห่ง ได้แก่

คู่ที่ 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และองค์การคลังสินค้า

คู่ที่ 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการรถไฟแห่งประเทศไทย

คู่ที่ 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

คู่ที่ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร

คู่ที่ 5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และองค์การสะพานปลา

คู่ที่ 6 การไฟฟ้านครหลวง และองค์การตลาด

9.2 ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่

9.2.1 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทดีเด่น – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล –

9.2.2 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ

ได้แก่ 2 กลุ่มความร่วมมือ คือ

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

(2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

10. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน – สำนักข่าวไทย

 

 

 

 

About upper