ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper