การประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ปปช. เพื่อให้หน่วยงานรับทราบกรอบการประเมินและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

About upper