เยี่ยมชมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เดิมบางนางบวช และ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโรงพิมพ์ตำรวจเข้าเยี่ยมชมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เดิมบางนางบวช และ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

About upper