การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

About upper