ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

* กระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม 24×35 นิ้ว จำนวน 6,000รีม

* โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 1 โครงการ

 

About upper