ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

คลิํกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper