ประกาศ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์เพื่ิอคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายผลิต

About upper