การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดขอบเขตงาน และรายละเอียดของงานเพื่อจัดจ้างในการการจัดทำข้อกำหนดโครงการเพื่อควบคุมให้ได้มาตรฐาน

 

 

About upper