แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

*เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ 60 แกรม ขนาด 24*35 จำนวน 3,000 รีม

*เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24*35 จำนวน 3,000 รีม

*เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21 ชุด

*เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง

About upper