แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

*เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ 60 แกรม ขนาด 24*35 จำนวน 3,000 รีม

*เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ 80 แกรม ขนาด 24*35 จำนวน 3,000 รีม

About upper