ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2564

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ทจ.2-ต.754/9 จำนวน 2,500,000 ครั้ง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ทจ.2-ต.754/9 จำนวน 50000 เล่ม

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา กระดาษคาร์บอน จำนวน 3 รายการ

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 ชุด

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน 3,000 รีม

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน 3,000 รีม คร้งที่ 2

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ม้วน 80 แกรม จำนวน 3 รายการ

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชนิดต่าง ๆ จำนวน 2 รายกาาร

*ประกาศผู้ชนะการเสนอปกใส่ประกาศเกียรติคุณผ้าไหม จำนวน 6,000 ปก และใบประกาศนียบัตร จำนวน 6,000 แผ่น

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวน 30,000 รีม

About upper