การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

* ภาพกิจกรรม หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

* รายงานการประชุมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

 

About upper