การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563

*การถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ

*การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โรงพิมพ์ตำรวจ

*การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร โรงพิมพ์ตำรวจ

*การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย โรงพิมพ์ตำรวจ

*การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โรงพิมพ์ตำรวจ

*คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เยี่ยมชมกิจการของโรงพิมพ์ตำรวจ

 

About upper