การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

*ยุทธศาสตร์ของโรงพิมพ์ตำรวจ ปี 2564–2568 และเป้าหมายปี 2564

*นโยบายในการบริหารราชการโรงพิมพ์ตำรวจ

*การประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

About upper