การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563

*การประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

*กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

About upper