แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 20,000 รีม

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ระบบ Inverter จำนวน 11 เครื่อง

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ 60 แกรม ขนาด 24×35 นิ้ว จำนวน 3,000 รีม

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษม้วนคาร์บอนในตัวชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ รายการละ 68 ม้วน

About upper