วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์หลัก ขององค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ทันสมัย มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒. พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

๓. การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด

๔. การดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบทีเกี่ยวข้อง

คุณค่าหลัก (Core Value)

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ SarabunIT๙”,”sans-serif”‘>

คำขวัญ (Slogan)

เครื่องพิมพ์ได้มาตรฐาน  บริการด้วยใจ รวดเร็วฉับไว  ใส่ใจทุกความต้องการ

วัฒนธรรมองค์กร  (Corporate  Culture)

ซื่อสัตย์  รู้หน้าที่  สามัคคี  มีวินัย  ใส่ใจให้บริการ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  (Key SuccessFactor)

๑. รักษาฐานลูกค้ารายเดิมเพิ่มลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง

๒. ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต

๓. มีกระบวนการผลิตแบบเร่งด่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Print on demand)

๔. การบริหารสินค้าคงคลังที่สามารถตอบสนองงานขายและงานด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. แก้ไขกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์หลัก (Strategy)

๑. รักษาฐานลูกค้ารายเดิม เพิ่มลูกค้ารายใหม่และสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า

๒. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต

๓. ลดต้นทุนการผลิตในงานพับและงานพิมพ์ในส่วนของแรงงานประจำเปลี่ยนเป็นใช้ระบบจ้างเหมาบางส่วน

๔. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ

๕. ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

๖. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้องค์กรมีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณงานมีความคล่องตัว และมีค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีเหตุผล

 

About the Author