บทสรุปผู้บริหาร

โรงพิมพ์ตำรวจได้ทำแผนวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๖๔ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กรในระยะ ๕ ปีข้างหน้า โดยได้บรรจุนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจที่มอบให้แก่โรงพิมพ์ตำรวจณ กันยายน ๒๕๕๒ ในเรื่องปรับสถานภาพองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยมีหลักการและแนวทางการดำเนินงาน

๑. ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน

๒. ส่งเสริมศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ รวมถึงการนำเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานาน เพื่อสร้างความพร้อมในด้านการผลิต เพื่อรองรับตลาดที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอนาคตจากการพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงพิมพ์ตำรวจจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้ (วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรี และเป็นธรรมที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ด้วย

วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)

โรงพิมพ์ตำรวจมีวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ของโรงพิมพ์ตำรวจ คือ สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้แก่องค์กรเป็นเป้าประสงค์สูงสุดในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีและแนวคิดในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยแบบครบวงจรเริ่มจากขั้นตอนการออกแบบ  (Graphic Design ขั้นตอนกระบวนการทำแม่พิมพ์ (Pre-Press), ขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ (Press), ขั้นตอนกระบวนการหลังการพิมพ์ (After-Press) รวมไปถึงกระบวนการจัดส่งให้กับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าลำดับแรกคือ ลูกค้าหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยโรงพิมพ์ตำรวจสามารถผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ, โปสเตอร์, โบรชัวร์, แคตตาล๊อก, ปฏิทินแขวน, ไดอารี่, ปฏิทินตั้งโต๊ะ ทั้งยังให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มราชการที่สามารถปรุฉีก ตีเบอร์ใส่บาร์โค้ด อีกทั้งผลิตสิ่งพิมพ์ที่ตอบสนองการพิมพ์งานส่วนบุคคลด้วยเครื่องพิมพ์พริ้นท์ออนดีมานด์ที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับบุคคลที่จะเข้าถึงงานพิมพ์คุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องลงทุนในการพิมพ์ที่ราคาสูงเกินไปสามารถพิมพ์งาน ๔ สี จำนวนน้อยได้ตามที่ลูกค้าต้องการนอกจากนี้ โรงพิมพ์ตำรวจสามารถผลิตงานพิมพ์ระบบ Security Printing ได้ โดยปัจจุบันได้ผลิตงานให้กับหน่วยงานราชการ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะต้องทำการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

แผนกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy)

การพัฒนาโรงพิมพ์ตำรวจ ประกอบด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การใช้ความเร็วในการทำงาน (Speed)

Ÿ * ปรับปรุงกระบวนการทำงานในฝ่ายอำนวยการ งานการตลาด และสายการผลิตให้ระบบมีความชัดเจนขึ้น สามารถตอบสนองการค้าแบบ Speed to marketing

Ÿ * บริหารจัดการด้านเวลาและการทำงานโดยลดความสูญเปล่า

Ÿ * ลดระยะเวลาในการทำงาน รวมทั้งในการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน การรอชิ้นงาน ทำให้กระบวนการทำงานลื่นไหล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

๒. การลดต้นทุน (Cost Reduction)

Ÿ* ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย มีกำลังการผลิตสูง มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำ และเพิ่มศักยภาพการผลิตของเครื่องจักรโดยพิจารณาสภาวะตลาดและการแข่งขันรวมทั้งการใช้งานจ้างเหมาทดแทนได้บ้าง

*Ÿ การพัฒนาการนำเพลทกลับมาใช้ใหม่ (PlateReprint)สำหรับงานที่มียอดการผลิตสูงหรืองานที่ลูกค้าสั่งพิมพ์ซ้ำเพื่อลดต้นทุนทางด้านจัดทำแม่พิมพ์ (Plate)

*Ÿ การพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถปรับใช้กับการผลิตงานอื่นได้เช่น เครื่องทำขาตั้งปฏิทินมาพัฒนาทำปกสมุดบัญชีได้

3. การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม(Total Quality Management )

Ÿ * การวางแผนงานคุณภาพเพื่อกำหนดการใช้ทรัพยากรในการผลิต หรือการให้บริการอย่างเหมาะสม พอเพียง และเกิดประสิทธิภาพการทำงาน

Ÿ * การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานความต้องการของลูกค้า โดยการตรวจสอบผลการปรับปรุงงาน

Ÿ  * สร้างระบบหรือคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

Ÿ * สร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทำให้การเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ มีความสัมพันธ์กันเข้าใจตรงกันและสร้างคุณภาพร่วมกัน

Ÿ * มีระบบการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับระบบการปรับปรุงงาน

Ÿ* มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ ที่สามารถสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างลูกค้ากับโรงพิมพ์ตำรวจ

มาตรการดำเนินงานระยะสั้น

Ÿ ดำเนินนโยบายการตลาดเชิงรุก

เสริมสร้างคุณค่าในตราสินค้า (Brand) ด้วยการผลิตและบริการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Service and Takecare Environment) ส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าและภาพลักษณ์องค์กรโดยให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้คุณค่าจากการผลิตและบริการของโรงพิมพ์ตำรวจ โดยประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับศักยภาพและสมรรถนะของโรงพิมพ์ตำรวจ และมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งการออกพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายภายในประจำปี ปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มสัดส่วนของการขายผ่าน Call Center และระบบอินเตอร์เน็ต

  • ทบทวนปรับโครงสร้างองค์กร

ทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรโดยปรับให้พนักงานทำงานในตำแหน่งที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่งผลให้องค์กรมีความคล่องตัวในการดำเนินงานและบรรลุวัตถุประสงค์ได้

มาตรการดำเนินงานระยะยาว

การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Ÿ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างครบวงจร การสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าในผลิตภัณฑ์และบริการ เพิ่มการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าพัฒนาด้านการออกแบบ Graphic Design และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Ÿ* พัฒนาจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง (Security Printing) เช่น คู่มือทะเบียนรถ กระดาษลายน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการดำเนินการระยะยาว นั้น จะต้องมีการจัดทำพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านการผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการดำเนินการระยะยาว

Ÿ* สำรวจจำนวนพนักงานที่ยังขาดตามโครงสร้างพร้อมทั้งเปิดรับสมัครพนักงานตามคุณลักษณะที่องค์กรต้องการให้ครบทุกตำแหน่ง

Ÿ* มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องสิ่งพิมพ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทั้งด้านสินค้าและการให้บริการ

งานด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

๑. นำระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management) โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและพัฒนาระบบ Call Center

๒. พัฒนาระบบขนส่ง ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

๓. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มีค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรสู่ “วิถีแห่งความเป็นเลิศ และจิตใจแห่งผู้ให้บริการ (The Best and Service – Minded)” เพื่อเสริมสร้างและตอกย้ำวัฒนธรรมของการบริการลูกค้าให้เข้าไปในจิตใจของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า      เป็นสำคัญ สามารถรักษาสถานภาพการแข่งขันในระยะยาว

การเจริญเติบโตทางการตลาด

โรงพิมพ์ตำรวจได้กำหนดตำแหน่งทางการตลาด ให้เป็นโรงพิมพ์ที่ให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Printing Solutions) โดยมีการนำเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้เปลี่ยนจากการเป็นโรงพิมพ์บริการสิ่งพิมพ์แบบกึ่งครบวงจรมาเป็นผู้บริการงานพิมพ์แบบครบวงจร เพื่อให้โรงพิมพ์ตำรวจมีความพร้อมในการรับงานพิมพ์  ที่หลากหลาย รวดเร็ว พร้อมทั้งมีนโยบายการผลิตสิ่งพิมพ์ไปพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทำให้ตลาดของโรงพิมพ์ตำรวจมีทิศทางการเจริญเติบโตจากส่วนแบ่งตลาดอันได้แก่ ลูกค้าหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)

โรงพิมพ์ตำรวจได้วางแผนการพัฒนาและปรับปรุงโดยการจัดหาเครื่องจักร เพื่อทำการผลิตสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าดังนี้ คือ

๑. เพิ่มเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตพร้อมทั้งบริหารจัดการการทำงานของพนักงานเป็นสองกะ (ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการของตลาด ระเบียบข้อบังคับของโรงพิมพ์รวมทั้งกฎหมายแรงงาน)

๒. การพัฒนาและจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับเครื่องจักร และการเจริญเติบโตของโรงพิมพ์ตำรวจในอนาคตโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้มีคุณค่าสูงสุด

ดังนั้น โรงพิมพ์ตำรวจจึงต้องหาช่องทางเพิ่มรายได้ เพิ่มอัตราการทำกำไรต่อหน่วย (Profit Margins) ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายโดยนำเครื่องจักรมาแทนกำลังคน

 

About the Author