นโยบายการกำกับดูแลองค์กร ที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการกำหนดขึ้นในกรอบนโยบายหลักและแนวปฏิบัติ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม, ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ด้านองค์กร, ด้านผู้ปฏิบัติงาน

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.1 นโยบายหลัก

มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม ที่ดีมีสุข อุทิศแรงกายแรงใจด้วยความเสียสละ เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดผลกระทบในทางลบจากการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมด้วยการผลิตแบบพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.2 กลยุทธ์

ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.  นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 นโยบายหลัก

มุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ และปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รวดเร็วบนความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้ตรงกับความต้องการ

2.2  กลยุทธ์

2.2.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ได้รับบริการอย่างเสมอภาค ถูกต้อง และรวดเร็ว

2.2.2 สำรวจความพึงพอใจ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลย้อนหลับ (Feed Back) ในการปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ

3. นโยบายด้านองค์กร

3.1 นโยบายหลัก

มีกระบวนงาน และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินงาน

3.2 กลยุทธ์

1)    กำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณขององค์กรและผลักดันไปไปสู่การปฏิบัติ

2)    สร้างความโปร่งใสของการบริหารจัดการ โดยการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3)    จัดทำแบบแสดงข้อมูลการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้พนักงานรับรองเป็นประจำทุกปี

4)    กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มีกฎบัตรที่ได้มาตรฐาน

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

4.1 นโยบายหลัก

ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหลักความรู้ความสามารถ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค มุ่งสร้างค่านิยมการทำงาน ให้มีความขยัน ขันแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ ทำงานเป็นทีมสำนึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผลปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี

4.2  กลยุทธ์

1)    วางระบบการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)

2)    จัดทำแนวทางการเติบโตในสายอาชีพให้พนักงาน (Career Path) ได้รับทราบแผนงานพัฒนาบุคลากรตาม Training Road Map

3)    ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน

 

About the Author