webboard
 

 
 เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ข่าวสารในวงการพิมพ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
ผลงานที่ผ่านมา แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า แบบสอบถามการใช้บริการเว็บไซต์ เผยแพร่ความรู้ไอที
     
 

ประวัติความเป็นมา

โรงพิมพ์ตำรวจ ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมตำรวจ สมัย พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดี เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 โดยใช้เรือนแถวของนายสิบ พลตำรวจ ในบริเวณกรมตำรวจปทุมวันขณะนั้น มาดัดแปลงเป็นโรงพิมพ์ฯและได้มอบทุน จัดตั้งเป็นเครื่องพิมพ์  มูลค่าทั้งสิ้น 1,056,068.88 บาท และได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการเป็นรูปองค์การไปยังกระทรวงการคลังเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติให้ โรงพิมพ์ตำรวจเป็นองค์การได้ โดยดำเนินการตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์การ พ.ศ. 2497 ว่าด้วย องค์การประเภท 2 (องค์การรัฐวิสาหกิจ) เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

วัตถุประสงค์ขององค์กร

เพื่อจัดพิมพ์แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และหนังสือตำราของทางราชการกรมตำรวจทุกชนิด เช่น ข้อบังคับ, คำสั่ง, แจ้งความ, ประกาศสืบจับและอื่นๆ เป็นต้น . ตลอดทั้งบางกรณีก็จัดพิมพ์เอกสารทางราชการลับและงานเร่งด่วนให้ทันความประสงค์ของทางราชการ โดยให้จัดพิมพ์ในราคาย่อมเยา และวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของพนักงานและคนงานซึ่งส่วนมากเป็นครอบครัวของข้าราชการตำรวจ.
ในระยะแรกผู้บริหารโรงพิมพ์ตำรวจ และพนักงานระดับสูงกรมตำรวจได้แต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำเนินงาน  แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ  ดังนั้นข้าราชการตำรวจที่มาดำรงตำแหน่งในโรงพิมพ์ตำรวจจึงกลับหน่วยเดิม.

ปี พ.ศ. 2500 พล.ต.อ. ประเสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำรวจ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงขยายพื้นที่ของโรงพิมพ์ตำรวจ จึงได้อนุมัติที่ดินประมาณเนื้อที่ 4 ไร่เศษ บนถนนเศษฐศิริ หน้ากองพลาธิการ กรมตำรวจ ซึ่งเป็นสถานที่ของแผนกภาพยนต์ทั้งหมด พร้อมทั้งตัวอาคารมอบให้เป็นส่วนของทางราชการของโรงพิมพ์ตำรวจ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2500 และได้อนุมัติงบประมาณอีก 3,655,100 บาท สร้างอาคารเพิ่มเติม และบ้านพักพนักงานดังที่อยู่ในปัจจุบัน.

นับแต่ตั้งโรงพิมพ์ตำรวจจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 50 ปี โรงพิมพ์ฯ ได้พยายามปรับปรุงส่งเสริมการผลิตโดยเพิ่มเครื่องจักรเครื่องพิมพ์ ให้ทันสมัยมากขึ้น ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา มีความประณีตและสวยงาม จนสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงพิมพ์ฯขึ้นเป็นลำดับจวบจนปัจจุบัน.

 
     
   
   
   
[ จำนวนผู้เข้าชม 277973 ครั้ง ]