การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Archive

 • *การประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ *การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน *การประชุมหารือ เรื่อง การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์  

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2564

  *การประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ *การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน *การประชุมหารือ เรื่อง การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์  

  อ่านต่อ..

 • *การประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ *กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563

  *การประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ *กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

  อ่านต่อ..