มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Archive

 •   * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2564

    * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส * ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

  อ่านต่อ..

 •   * มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ * มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม * มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง * มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต * มาตรการป้องกันการรับสินบน * มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม * มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563

    * มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ * มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม * มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง * มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต * มาตรการป้องกันการรับสินบน * มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม * มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

  อ่านต่อ..