ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Archive

  • *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ทจ.2-ต.754/9 จำนวน 2,500,000 ครั้ง *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ทจ.2-ต.754/9 จำนวน 50000 เล่ม *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา กระดาษคาร์บอน จำนวน 3 รายการ *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 ชุด *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน 3,000 รีม *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์...

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2564

    *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ทจ.2-ต.754/9 จำนวน 2,500,000 ครั้ง *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ทจ.2-ต.754/9 จำนวน 50000 เล่ม *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา กระดาษคาร์บอน จำนวน 3 รายการ *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 ชุด *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน 3,000 รีม *ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษปอนด์...

    อ่านต่อ..