green manufacturing.jpg Archive

  • Green Manufacturing   โรงพิมพ์ตำรวจได้มีการคัดเลือกวัสดุทางการพิมพ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เดิมโรงพิมพ์ฯ มีปัญหาเรื่องกลิ่นฉุนของแอลกอฮอล์ (IPA) ในห้องพิมพ์เป็นเหตุให้พนักงานต้องสวมหน้ากากป้องกันกลิ่นระเหยของแอลกอฮอล์ จากการนำระบบ Green Manufacturing มาดำเนินการทำให้เ - ลดการใช้สารระเหยแอลกอฮอล์ในการผลิต คณะทำงานจึงเริ่มสรรหาผลิตภัณฑ์ทดแทนทางการพิมพ์เพื่อลดแอลกอฮอล์ และในที่สุดก็สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผสมในระบบน้ำของเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบ เมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาผสมลงในระบบน้ำ ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์อีกต่อไป และไม่มีผลกระทบต่อระบบการพิมพ์ ทางฝ่ายผลิตจึงสั่งน้ำยาฟาวน์เท่นตัวใหม่มาใช้ ปัจจุบันนี้พนักงานไม่ต้องใส่หน้ากากและไม่มีกลิ่นฉุนอีกต่อไป - ทางฝ่ายผลิตเปลี่ยนระบบการใช้หมึกที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ทำจากพืชมาทดแทน โดยใช้หมึกที่ทำมาจากถั่วเหลือง (Soy Ink) ทำให้แผนการใช้วัสดุทางการพิมพ์ ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้โรงพิมพ์ตำรวจ สามารถลดมลพิษที่เกิดจากกลิ่นแอลกอฮอล์...

    การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย กับ การเข้าสู่โรงพิมพ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

    Green Manufacturing   โรงพิมพ์ตำรวจได้มีการคัดเลือกวัสดุทางการพิมพ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เดิมโรงพิมพ์ฯ มีปัญหาเรื่องกลิ่นฉุนของแอลกอฮอล์ (IPA) ในห้องพิมพ์เป็นเหตุให้พนักงานต้องสวมหน้ากากป้องกันกลิ่นระเหยของแอลกอฮอล์ จากการนำระบบ Green Manufacturing มาดำเนินการทำให้เ - ลดการใช้สารระเหยแอลกอฮอล์ในการผลิต คณะทำงานจึงเริ่มสรรหาผลิตภัณฑ์ทดแทนทางการพิมพ์เพื่อลดแอลกอฮอล์ และในที่สุดก็สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผสมในระบบน้ำของเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบ เมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาผสมลงในระบบน้ำ ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์อีกต่อไป และไม่มีผลกระทบต่อระบบการพิมพ์ ทางฝ่ายผลิตจึงสั่งน้ำยาฟาวน์เท่นตัวใหม่มาใช้ ปัจจุบันนี้พนักงานไม่ต้องใส่หน้ากากและไม่มีกลิ่นฉุนอีกต่อไป - ทางฝ่ายผลิตเปลี่ยนระบบการใช้หมึกที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ทำจากพืชมาทดแทน โดยใช้หมึกที่ทำมาจากถั่วเหลือง (Soy Ink) ทำให้แผนการใช้วัสดุทางการพิมพ์ ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้โรงพิมพ์ตำรวจ สามารถลดมลพิษที่เกิดจากกลิ่นแอลกอฮอล์...

    อ่านต่อ..