• วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ณ โรงพิมพ์ตำรวจ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เข้าเยี่ยมชมระบบการพิมพ์

  วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ณ โรงพิมพ์ตำรวจ

 • การมอบนโยบายการดำเนินงาน ปี 2568 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี 2568

 • โรงพิมพ์ตำรวจ จัดสัมมนาเรื่อง“การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และการจำหน่ายกระดาษ ถ่ายเอกสาร ของโรงพิมพ์ตำรวจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง แอิเล็ก โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปประกอบการวางแผน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี พล.ต.ต.สรรเพชร  สุขภิมนตรี ผู้บังคับการกองกฎหมาย กรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ บุญยะจินดา สโมสรตำรวจ กรุงเทพฯ  โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง […]

  งานสัมมนาลูกค้าโรงพิมพ์ตำรวจ ประจำปี 2567

  โรงพิมพ์ตำรวจ จัดสัมมนาเรื่อง“การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และการจำหน่ายกระดาษ ถ่ายเอกสาร ของโรงพิมพ์ตำรวจ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง แอิเล็ก โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปประกอบการวางแผน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี พล.ต.ต.สรรเพชร  สุขภิมนตรี ผู้บังคับการกองกฎหมาย กรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ บุญยะจินดา สโมสรตำรวจ กรุงเทพฯ  โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง […]

 • ประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นับเป็หนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อแสดงออกถึงเคารพนับถือ ตลอดจนพรที่ได้รับจากผู้ใหญ่ถือว่า เป็นสิริมงคลของการเริ่มชีวิตในปีใหม่ไทย และเป็นประจำทุกปี ที่ โรงพิมพ์ตำรวจได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ “รดน้ำขอพรผู้บริหาร” ประจำปี พ.ศ. 2567  ร่วมสืบสานสงกรานต์วิถีไทย และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันงดงาม เสริมสร้างค่านิยมและความเป็นไทย การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ถือเป็นพิธีกรรมเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรัก อันจะช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมี นายทวีศักดิ์ พันธวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 เม.ย. […]

  ประเพณีสงกรานต์

  ประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นับเป็หนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อแสดงออกถึงเคารพนับถือ ตลอดจนพรที่ได้รับจากผู้ใหญ่ถือว่า เป็นสิริมงคลของการเริ่มชีวิตในปีใหม่ไทย และเป็นประจำทุกปี ที่ โรงพิมพ์ตำรวจได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ “รดน้ำขอพรผู้บริหาร” ประจำปี พ.ศ. 2567  ร่วมสืบสานสงกรานต์วิถีไทย และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันงดงาม เสริมสร้างค่านิยมและความเป็นไทย การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ถือเป็นพิธีกรรมเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพรัก อันจะช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมี นายทวีศักดิ์ พันธวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 เม.ย. […]

 • หลังจากที่บุคลากรได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงเช้า วันที่ 3 ก.พ. 67 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลา 18.30 น. ได้มีการจัดงานเลี้ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมการสัมมนา ในธีม “คัลเลอร์ฟูล ไนท์ปาร์ตี้” โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงษ์สุข ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นประธานเปิดงาน “คัลเลอร์ฟูล ไนท์ปาร์ตี้”

  คัลเลอร์ฟูล ไนท์ปาร์ตี้

  หลังจากที่บุคลากรได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในช่วงเช้า วันที่ 3 ก.พ. 67 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เวลา 18.30 น. ได้มีการจัดงานเลี้ยงให้กับผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมการสัมมนา ในธีม “คัลเลอร์ฟูล ไนท์ปาร์ตี้” โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงษ์สุข ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นประธานเปิดงาน “คัลเลอร์ฟูล ไนท์ปาร์ตี้”

 • โรงพิมพ์ตำรวจ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล พล.ต.ต.วิทยา เย็นจิตต์ คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา โดยมี อ.ธนัช ศรีบบรรจง เป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ดังกล่าววันที่ 3-4 ก.พ. 67 ณ โรงแรม พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท

  ประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ และสานสัมพันธ์ในองค์กร

  โรงพิมพ์ตำรวจ ได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล พล.ต.ต.วิทยา เย็นจิตต์ คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา โดยมี อ.ธนัช ศรีบบรรจง เป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ดังกล่าววันที่ 3-4 ก.พ. 67 ณ โรงแรม พัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารและพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ คือท่าน ผอ.ทวีศักดิ์ พันธุวัฒนา โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง

  ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

  วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารและพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ คือท่าน ผอ.ทวีศักดิ์ พันธุวัฒนา โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save