การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย กับ การเข้าสู่โรงพิมพ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

Green Manufacturing

 

โรงพิมพ์ตำรวจได้มีการคัดเลือกวัสดุทางการพิมพ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เดิมโรงพิมพ์ฯ มีปัญหาเรื่องกลิ่นฉุนของแอลกอฮอล์ (IPA) ในห้องพิมพ์เป็นเหตุให้พนักงานต้องสวมหน้ากากป้องกันกลิ่นระเหยของแอลกอฮอล์ จากการนำระบบ Green Manufacturing มาดำเนินการทำให้เ

- ลดการใช้สารระเหยแอลกอฮอล์ในการผลิต คณะทำงานจึงเริ่มสรรหาผลิตภัณฑ์ทดแทนทางการพิมพ์เพื่อลดแอลกอฮอล์ และในที่สุดก็สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผสมในระบบน้ำของเครื่องพิมพ์ที่ต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบ เมื่อนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาผสมลงในระบบน้ำ ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์อีกต่อไป และไม่มีผลกระทบต่อระบบการพิมพ์ ทางฝ่ายผลิตจึงสั่งน้ำยาฟาวน์เท่นตัวใหม่มาใช้ ปัจจุบันนี้พนักงานไม่ต้องใส่หน้ากากและไม่มีกลิ่นฉุนอีกต่อไป

- ทางฝ่ายผลิตเปลี่ยนระบบการใช้หมึกที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ทำจากพืชมาทดแทน โดยใช้หมึกที่ทำมาจากถั่วเหลือง (Soy Ink) ทำให้แผนการใช้วัสดุทางการพิมพ์ ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้โรงพิมพ์ตำรวจ สามารถลดมลพิษที่เกิดจากกลิ่นแอลกอฮอล์ และการเปลี่ยนมาใช้หมึกที่ผลิตจากน้ำมันพืชแทน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงพิมพ์ตำรวจ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

- โรงพิมพ์ตำรวจได้นำเสนอลูกค้าให้ใช้กระดาษถนอมสายตา (Green read) ในการพิมพ์แบบพิมพ์ ซึ่งกระดาษถนอมสายตา เป็นกระดาษที่ผลิตโดยใช้ส่วนผสมจากเยื่อที่เกิดจากเศษวัสดุเหลือใช้ ทำให้ลดการใช้ต้นไม้ 30% มีลูกค้าให้ความสนใจที่ใช้กระดาษถนอมสายตา

- โรงพิมพ์ตำรวจได้ลงทุนซื้อรถยกกระดาษม้วน โดยใช้ก๊าซโซฮอลเป็นเชื้อเพลิง แทนน้ำมันเบนซิน ซึ่งก๊าซโซฮอลเป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากพลังงานชีวภาพ เป็นพลังงานทางเลือกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงที่ได้จากพลังงานฟอสซิล

- โรงพิมพ์ตำรวจมีการติดตั้งเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลเป็นตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องพิมพ์ที่มีอัตรภาพการผลิตสูง 4 เครื่อง ได้แก่ เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตระบบป้อนแผ่น (Ryobi520 ขนาดตัด 5) พิมพ์ 1 สี, เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตระบบป้อนแผ่น (Ryobi 662) ขนาดตัด 4 พิมพ์ 2 สี, เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตระบบป้อนแผ่น (Ryobi 920) ขนาดตัด 2 พิมพ์ 4 สี, เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตระบบป้อนม้วน (Miyakoshi) ขนาดตัด 4 พิมพ์ 2 สี

- การดำเนินงานตามแนวทางการผลิตแบบ Green Manufacturing พนักงานเริ่มเข้าใจและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากแผนที่ดำเนินมา 2 ปี ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเลือกวัสดุทางการพิมพ์, การเสนอให้ลูกค้าใช้กระดาษรีไซเคิล, ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, โรงพิมพ์ฯ สามารถมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ทั้งหมดที่ทำมาจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

- ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์เบื้องต้น”

- ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อแนะนำแนวทางกำหนดขั้นตอนวิธีการและแผนการดำเนินงานในการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์ ตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ สำหรับประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้น ได้แก่

1. แบบ ตม.6

2. แบบ ทจ.2

3. สมุด DARE

ได้มีการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ จนผ่านการทดสอบรับรอง  โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยได้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

ได้ดำเนินการสมัครขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์กับองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

“โรงพิมพ์ตำรวจสีเขียว” เป็นหลัก (Green Factory) เพราะความเป็นสีเขียว (Green) ในวันนี้ เป็นทั้งมาตรการจูงใจและมาตรการบังคับในตัว กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green) ในขณะนี้ เป็นเรื่องที่ทำให้หลายหน่วยงานถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต หรือวิธีการทำธุรกิจจากทุกภาคส่วน ทั้งที่เกิด จากแรงกดดันของสังคม ชุมชน กฎระเบียบ คู่ค้าและความต้องการของลูกค้า การเป็น “โรงพิมพ์ตำรวจ สีเขียว” ทำให้ความสูญเสียในทรัพยากรต่างๆ ลดลง ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบ น้ำ ไฟฟ้า ที่ใช้น้อยลง  มีของเสียน้อยลง สามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตไปในตัว นอกจากนี้ยังทำให้ลดมลพิษ ที่ปล่อยสู่ชุมชนด้วย        จึงทำให้โรงพิมพ์ตำรวจอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข ในทางปฏิบัติแล้ว การที่จะเป็น  “โรงพิมพ์ตำรวจสีเขียว” นั้น เริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆ ก่อน โดยอาศัยความคิดด้วยการวิเคราะห์ถึงปริมาณน้ำและพลังงานที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต แล้วใช้ “หลัก 3Rs” (Reduce, Ruse, Recycle) คือ การลดปริมาณที่ใช้การ หมุนเวียน ใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการของเสีย เริ่มตั้งแต่การหาทาง ลดปริมาณของเสียที่อาจเกิดขึ้น แต่การที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจริงๆ นั้น ก็คงต้องพึ่งการทดลองวิจัยและการวิเคราะห์แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย หลายโรงงานที่นำ “หลักการ 3Rs” นี้ไปใช้ จึงช่วยให้โรงงานสามารถลดต้นทุนการผลิตและแข่งขันในตลาดได้ การพัฒนาวิธีการจัดการของเสียและความมุ่งมั่นขององค์กรในการปรับคุณภาพของของเสียให้เหมาะสมที่จะใช้ เป็นวัตถุดิบที่กลับมาใช้ใหม่ได้ จึงนับว่า การเป็น Green Manufacturing จะเป็นโอกาส สำคัญของการพัฒนาธุรกิจ สามารถลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคู่ค้าและตลาดใหม่

 

 

 

About upper