มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563


 

* มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

* มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

* มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

* มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

* มาตรการป้องกันการรับสินบน

* มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

* มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 

About upper