การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 2563

รายงานสำรวจความขัดแย้งทางผลประโยชน์พนักงาน 2563

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (สำหรับคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ)

 

About upper