การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตปี 2563

* รายงานความเสี่ยง ไตรมาส 1 และ 2

* Risk Corleration Map 63 ไตรมาส 1 และ 2

* ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและสถานการณ์ (Compliance Risk)

About upper