นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2564

*แผนยุทธศาสตร์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

*แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

About upper