มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

* ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

About upper