ภารกิจองค์กร Archive

 • หนังสือประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง

  ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563

  หนังสือประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง

  อ่านต่อ..

 •   * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 * พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 * พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 * การจ่ายเงินทดแทน * กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม (สิทธิพิเศษ) * กฎกระทรวงกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง * กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างออกแบบและก่อสร้าง * กฎกระทรวงหน่วยงานรัฐ(จัดซื้อจัดจ้าง) * กฎกระทรวงหลักเกณฑ์วิธีการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา * แนวทางการมอบอำนาจพัสดุใหม่ * พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ * กฎกระทรวง...

  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

    * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 * พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 * พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 * การจ่ายเงินทดแทน * กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม (สิทธิพิเศษ) * กฎกระทรวงกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง * กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างออกแบบและก่อสร้าง * กฎกระทรวงหน่วยงานรัฐ(จัดซื้อจัดจ้าง) * กฎกระทรวงหลักเกณฑ์วิธีการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา * แนวทางการมอบอำนาจพัสดุใหม่ * พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ * กฎกระทรวง...

  อ่านต่อ..

 • วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไปและให้บริการงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในด้านการพิมพ์และการบริการ   พันธกิจ (Mission): 1. มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 2. สร้างนวัตกรรมทางด้านงานพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผลตอบแทนที่ดีกับพนักงาน 3. มุ่งพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 4. มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ (Big Data) เพื่อตอบสนองการพัฒนาองค์กร 5. มุ่งมั่นในการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรโดยยึดมั่นหลักคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล   คุณค่าหลัก (Core Value): สร้างการยอมรับและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ ดูแลบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่ดีให้กับลูกค้าต่อไป  ...

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

  วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไปและให้บริการงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในด้านการพิมพ์และการบริการ   พันธกิจ (Mission): 1. มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 2. สร้างนวัตกรรมทางด้านงานพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผลตอบแทนที่ดีกับพนักงาน 3. มุ่งพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 4. มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ (Big Data) เพื่อตอบสนองการพัฒนาองค์กร 5. มุ่งมั่นในการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรโดยยึดมั่นหลักคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล   คุณค่าหลัก (Core Value): สร้างการยอมรับและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ ดูแลบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่ดีให้กับลูกค้าต่อไป  ...

  อ่านต่อ..