ภารกิจองค์กร Archive

 • * รวมระเบียบและข้อบังคับโรงพิมพ์ตำรวจ * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 * พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 * พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 * การจ่ายเงินทดแทน * กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม (สิทธิพิเศษ) * กฎกระทรวงกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง * กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างออกแบบและก่อสร้าง * กฎกระทรวงหน่วยงานรัฐ(จัดซื้อจัดจ้าง) * กฎกระทรวงหลักเกณฑ์วิธีการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา * แนวทางการมอบอำนาจพัสดุใหม่ * พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ *...

  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  * รวมระเบียบและข้อบังคับโรงพิมพ์ตำรวจ * ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 * พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 * พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 * การจ่ายเงินทดแทน * กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม (สิทธิพิเศษ) * กฎกระทรวงกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง * กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างออกแบบและก่อสร้าง * กฎกระทรวงหน่วยงานรัฐ(จัดซื้อจัดจ้าง) * กฎกระทรวงหลักเกณฑ์วิธีการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา * แนวทางการมอบอำนาจพัสดุใหม่ * พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ *...

  อ่านต่อ..

 • วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ทันสมัย มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พันธกิจ (Mission) ๑. จัดพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒. พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ๓. การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ๔. การดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบทีเกี่ยวข้อง คุณค่าหลัก (Core Value) สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ SarabunIT๙”,”sans-serif”‘> คำขวัญ (Slogan) เครื่องพิมพ์ได้มาตรฐาน  บริการด้วยใจ รวดเร็วฉับไว  ใส่ใจทุกความต้องการ วัฒนธรรมองค์กร  (Corporate  Culture) ซื่อสัตย์  รู้หน้าที่ ...

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์หลัก ขององค์กร

  วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ทันสมัย มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พันธกิจ (Mission) ๑. จัดพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒. พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ๓. การดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ๔. การดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบทีเกี่ยวข้อง คุณค่าหลัก (Core Value) สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ SarabunIT๙”,”sans-serif”‘> คำขวัญ (Slogan) เครื่องพิมพ์ได้มาตรฐาน  บริการด้วยใจ รวดเร็วฉับไว  ใส่ใจทุกความต้องการ วัฒนธรรมองค์กร  (Corporate  Culture) ซื่อสัตย์  รู้หน้าที่ ...

  อ่านต่อ..