สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน Archive

 • * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2564 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2564 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2564

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564

  * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2564 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2564 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2564

  อ่านต่อ..

 • * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2562 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2562 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2562 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน 2563  

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2563

  * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2562 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2562 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2562 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2563 * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน 2563  

  อ่านต่อ..

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปีงบประมาณ 2562

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2562

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนปีงบประมาณ 2562

  อ่านต่อ..