สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2563

* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2562

* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2562

* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2562

* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2563

* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2563

* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2563

* สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนเมษายน 2563

 

About upper