การใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์

การใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์

ขนาดมาตรฐานของกระดาษแบบแผ่น

ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษขนาดใหญ่สำหรับใช้ในโรงพิมพ์จะมีการบรรจุกระดาษเป็นห่อ ๆ ละ 500 แผ่นซึ่งเรียกว่า 1 รีม และมีการจัดขนาดของกระดาษเป็นมาตรฐานดังนี้

ขนาด         31 x 43    นิ้ว
ขนาด         35 x 43    นิ้ว
ขนาด         28 x 40    นิ้ว
ขนาด         25 x 36    นิ้ว
ขนาด         24 x 35    นิ้ว

(นอกจากนี้ยังมีกระดาษบางประเภทซึ่งมีขนาดบรรจุสำหรับจำหน่ายต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วนี้)

ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 35 x 43 นิ้วและ 28 x 40 นิ้ว ส่วนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปรวมถึงหนังสือต่างๆ มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว (ขนาด 31 x 43 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด B ซึ่งใหญ่กว่าขนาด B1 เล็กน้อยเพื่อเผื่อไว้สำหรับขบวนการพิมพ์ ส่วนขนาด 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด A ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า A1 เล็กน้อย) อนึ่งกระดาษแต่ละชนิดแต่ละน้ำหนักอาจไม่มีขนาดจำหน่ายครบตามขนาดมาตรฐานที่ระบุไว้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายแต่ละราย

ขนาดพิมพ์

เครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนแผ่นมีขนาดต่าง ๆ กัน ซึ่งยังผลให้ต้องตัดเจียนกระดาษที่สั่งซื้อมาให้เหมาะเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องก่อนที่จะนำมาพิมพ์งาน ขนาดของเครื่องพิมพ์จะเรียกตามขนาดกระดาษที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถเข้าเครื่องได้ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

ขนาดตัดหนึ่ง            พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  35 x 49 นิ้ว
ขนาดตัดสอง            พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  25 x 36 นิ้ว
ขนาดตัดสองพิเศษ    พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  28 x 41 นิ้ว
ขนาดตัดสาม            พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  21 x 31 นิ้ว
ขนาดตัดสี่                พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  18 x 25.5 นิ้ว
ขนาดตัดสี่พิเศษ        พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  21 x 28 นิ้ว

นอกจากนี้ยังมีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก คือ ขนาดตัดห้า ขนาดตัดแปด ขนาดตัดสิบเอ็ด หรือเล็กกว่านั้น

เครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนม้วนจะวัดขนาดด้วยข้อจำกัดของเส้นรอบวงของโมลพิมพ์ โดยมีขนาดด้านเข้าเครื่องตายตัว ส่วนด้านขวางเครื่องสามารถปรับความกว้างได้ ส่วนใหญ่เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จะมีขนาดด้านเข้าเครื่องจะมี 21 นิ้ว กับ 24 นิ้ว

ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้คำนึงถึงชิ้นงานเทียบกับแผ่นพิมพ์เพื่อเป็นการประหยัดและไม่ให้เกิดการเสียเศษกระดาษ สำหรับการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบป้อนแผ่น ให้นำชิ้นงานมาวางลงในกระดาษขนาดพิมพ์ซึ่งถูกตัดแบ่งมาจากขนาดมาตรฐานต่าง ๆ (เช่น กระดาษขนาด 31 x 43 นิ้ว เข้าเครื่องตัดสี่ ต้องแบ่งสี่ส่วนได้แผ่นพิมพ์ขนาด 15.5 x 21.5 นิ้ว) ว่ามีการเสียเศษมากน้อยเพียงใด แต่ทั้งนี้ต้องไม่วางชิดจนเกินไป ให้มีการเว้นช่องว่างระหว่างชิ้นงานไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร และเว้นระยะห่างของชิ้นงานจากขอบกระดาษด้านยาวด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร ส่วนด้านที่เหลือไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร

ชนิดและรายละเอียดของกระดาษที่มีจำหน่ายเป็นแผ่น

เนื่องจากแหล่งผลิตกระดาษมาจากหลาย ๆ แหล่งและมีความแตกต่างกันในกรรมวิธีการผลิตและการกำหนดรายละเอียด ข้อมูลตามตารางข้างล่างจึงเป็นแนวทางเพื่อให้เห็นภาพรวม ในทางปฏิบัติอาจมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไป

 

ชนิด ขนาด(นิ้ว) น้ำหนัก (กรัม/ตารางเมตร) เหมาะสำหรับประเภทงาน
กระดาษปรู๊ฟ 31×43 48.8, 50, 55 หนังสือพิมพ์ หนังสือ
แผ่นพับ
กระดาษแบ็งค์ 31×43 

25×35.5

45, 55, 70, 80, 100 แบบฟอร์มต่างๆ
กระดาษปอนด์ 31×43 

24×35

55, 60, 70, 80, 100, 120 แผ่นพับ หนังสือ แบบฟอร์ม
กระดาษถนอมสายตา 31×43 

24×35

65, 70, 75 หนังสือ แผ่นพับ
กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 31×43 

24×35

25×36

85, 90, 100, 105, 115, 120, 128, 130, 150, 157, 160 แผ่นพับ โบร์ชัวร์ หนังสือ
กระดาษอาร์ตมัน หน้าเดียว 31×43 75, 80, 85, 90 ฉลากบรรจุภัณฑ์
กระดาษคราฟท์ขาว 31×43 

35×47

100, 110, 120 ถุงกระดาษ
กระดาษคราฟท์น้ำตาล 31×43 

35×47

80, 110, 125 ถุงกระดาษ ซองเอกสาร
กระดาษการ์ดสี 31×43 

25×35.5 34×40.5

110, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 350 แฟ้ม ปกหนังสือ การ์ด นามบัตร
กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 31×43 170, 180,190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 275, 280, 300, 325, 330, 350, 380, 390 กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้าย
กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า 31×43 

25×36

190, 210, 230, 260, 300, 310, 360 ปกหนังสือ กล่อง 

ป้าย นามบัตร

กระดาษกล่องขาว (ไม่เคลือบผิว) 31×43 

35×43

180, 230, 250, 270, 290, 310, 350, 400, 450, 500 กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้าย
กระดาษกล่องแป้ง(เคลือบผิวมัน) 31×43 

35×43

250, 270, 310, 350, 400, 450, 500, 550, 600 กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้าย
กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 31×43 

35×43

220, 250, 270, 310, 350, 400, 450, 500, 550, 600 กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้าย
กระดาษแข็ง 31×27 430, 535, 642, 752, 845, 1110, 1324, 1544, 1730, 2000 ใส้ในปกแข็ง 

ปฏิทินตั้งโต๊ะบรรจุภัณฑ์

กระดาษแฟนซีต่างๆ 25×37 

31×43

100, 120, 160, 200, 240, 300, 360 นามบัตร หัวจดหมาย ปกและเนื้อในหนังสือ

About upper