วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ (Vision):

เป็นโรงพิมพ์ชั้นนำของรัฐที่ให้บริการงานพิมพ์ทั่วไปและให้บริการงานพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในด้านการพิมพ์และการบริการ

พันธกิจ (Mission):

1. มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งพิมพ์ทั่วไปและสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลุ่มลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. สร้างนวัตกรรมทางด้านงานพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผลตอบแทนที่ดีกับพนักงาน

3. มุ่งพัฒนาด้านการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

4. มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ (Big Data) เพื่อตอบสนองการพัฒนาองค์กร

5. มุ่งมั่นในการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรโดยยึดมั่นหลักคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

คุณค่าหลัก (Core Value):

  1. สร้างการยอมรับและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการ
  2. ดูแลบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่ดีให้กับลูกค้าต่อไป

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor):

  1. กำหนดกลยุทธ์ด้านการดำเนินงานพร้อมมอบหมายหน้าที่และกำหนด KPI ให้แก่ผู้รับผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 4.0 โดยมุ่งเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
  2. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้โรงพิมพ์ตำรวจสามารถรองรับการแข่งขันในภาคธุรกิจได้
  3. เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่เหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาองค์กรและมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีในแต่ละด้าน เช่นการพิมพ์สมัยใหม่ การใช้งานระบบดิจิทัล การขายผ่าน Platform ต่าง ๆ การเชื่อมโยงระบบงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้โรงพิมพ์ตำรวจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโรงพิมพ์ตำรวจ (Strategy)

1. การพัฒนาด้านการตลาด

2. การพัฒนาด้านการผลิต

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี (CG)

นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ

นโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐของรัฐวิสาหกิจที่มอบให้แก่โรงพิมพ์ตำรวจ ณ กันยายน 2552 เรื่องปรับสถานภาพองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยมีหลักการและแนวทางการดำเนินงานตาม SOD (State of Direction) 3 ข้อดังนี้

1. เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ปรับสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคลและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับการแข่งขัน

โดยหลังจากที่ดำเนินการตาม SOD  (State of Direction) แล้วจะทำให้เห็นว่าในภาพรวมของโรงพิมพ์ตำรวจสามารถที่จะดำเนินงานและมุ่งประโยชน์ในฐานะรัฐวิสาหกิจสาขาพาณิชยกรรม สรุปเป็นแนวทางหลักได้ 3 แนวทางดังนี้

1. เพิ่มศักยภาพด้านการตลาด โดยการรักษาฐานลูกค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพิ่มลูกค้าใหม่ในหน่วยงานราชการและเอกชนไปพร้อมกัน ทั้งนี้จะใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอลูกค้าเพื่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อกับโรงพิมพ์ตำรวจในราคาที่แข่งขันทางการตลาดได้ รวดเร็วและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

2. สายในการผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. การดำเนินงานของโรงพิมพ์ตำรวจ ปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสร้างระบบการแข่งขันเสรี ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นธรรมที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

 

About upper