อำนาจหน้าที่

 

*อำนาจหน้าที่และข้อบังคับโรงพิมพ์ตำรวจ

*การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

*อำนาจหน้าที่คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจว่าด้วยการเงินและบัญชี

About upper