การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร Archive

 • *ยุทธศาสตร์ของโรงพิมพ์ตำรวจ ปี 2564–2568 และเป้าหมายปี 2564 *นโยบายในการบริหารราชการโรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

  *ยุทธศาสตร์ของโรงพิมพ์ตำรวจ ปี 2564–2568 และเป้าหมายปี 2564 *นโยบายในการบริหารราชการโรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

  อ่านต่อ..

 • *การถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร โรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย โรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โรงพิมพ์ตำรวจ *คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เยี่ยมชมกิจการของโรงพิมพ์ตำรวจ  

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563

  *การถ่ายทอดนโยบายของคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำองค์กร โรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย โรงพิมพ์ตำรวจ *การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โรงพิมพ์ตำรวจ *คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เยี่ยมชมกิจการของโรงพิมพ์ตำรวจ  

  อ่านต่อ..